توضیحات کامل :

پاورپوینت جامعه شناسي شهري

 

قسمتی از متن :

فصل اول : كليات و تعاريف

تعريف جامعه شناسي

مطالعه علمي واقعيت هاي اجتماعي ، يعني پديده هاي اصيلي
كه نتيجه زندگي و كنش و واكنش گروهي و جمعي است .

جنبه هاي مختلف واقعيات اجتماعي :

الف : جنبه ريخت شناسي

مشتمل است بر اطلاعات آماري و جغرافيايي مربوط به
جمعيت و اشغال فضايي و تاسيسات و تجهيزات فني زندگي
اجتماعي مانند رابطه انسان با محيط مسكوني و محيط شناسي
انساني    
ب : جنبه سازماني

الف : ساخت جامعه : يعني مجموعه واحد ها و عناصر
اجتماعي كه گروهها و روابط گروهي را تشكيل مي دهد
مانند : روابط اجتماعي در خانواده يا كارخانه
ب : كاركردهاي اجتماعي : يعني مساعي و فعاليت هاي جمعي كه گروه هاي انساني در قالب نهادها و سازمانها انجام مي دهد مانند : مدرسه و ارتش    
ج : جنبه فرهنگي و رواني

مجموعه اي از طرز رفتار ، پندار و احساسات مشترك
  بين اعضاء يك گروه معين
  قابل انتقال به اعضاء جديد جامعه
  و به خودي خود به افراد جامعه تحميل مي شود
د : انواع مختلف گروه هاي اجتماعي 1-گروه كوچك 2-     گروه گسترده...                           

 

فهرست مطالب :

بخش جامعه شناسي شهري شامل فصول :

فصل اول :كليات و تعريف ها

فصل دوم :ريخت شناسي ( مرفولوژي ) شهري

فصل سوم :منشا جمعيت شهر نشين  

فصل چهارم :توسعه شهرها و شهرنشيني در ايران

فصل پنجم :مباني نظري جامعه شناسي شهري

فصل ششم :تحقيقات اكولوژيك در شهرها

فصل هفتم :بنيان هاي زندگي شهري تشكيلات اجتماعي شهرها و تحول  

فصل هشتم :ويژگي هاي برخي گروه هاي اجتماعي

فصل نهم : مسكن خانوادگي

فصل دهم : مسائل و مشكلات برنامه ريزي شهري و طرح هاي جامع شهري

فصل یازدهم :برخي ويژگي هاي رفتاري و رواني شهر نشينان

بخش مطالعات شهري شامل فصول :

فصل دوازدهم : زمينه هاي پژوهش تازه در جامعه شناسي شهري

فصل سیزدهم :مطالعات و برنامه ريزي شهري ايران

فصل چهاردهم :روش شناسي تحليل شهرها