توضیحات کامل :

بررسی فیزیولوژیك تحمل به تنش كم‌آبی در ژنوتیپ‌های بهارة كلزا

این محصول در قالب فایل word و در 37 صفحه تهیه و تنظیم شده است.

 

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

عناوین :

چكیده
مقدمه
مواد و روش‌ها
نتایج و بحث
نتیجه‌گیری كلی
منابع مورد استفاده
جدول 1- مشخصات اقلیمی محل تحقیق
جدول 2- خلاصه تجزیه واریانس تأثیر تیمارهای آبیاری و رقم بر صفات فیزیولوژیك برگی، عملكرد و اجزای عملكرد كلزا
جدول 3- مقایسه میانگین صفات فیزیولوژیك برگی، عملكرد و اجزای عملكرد كلزا در ژنوتیپ‌ها
جدول 4- مقایسه میانگین صفات فیزیولوژیك برگی، عملكرد دانه، اجزای عملكرد كلزا در سطوح مختلف آبیاری و رقم
جدول 5- مقایسه ژنوتیپ‌های كلزا توسط شاخص تحمل به تنش فرناندز در شدت تنش (16025/0 SI=).
جدول 6- مقایسه میانگین صفات فیزیولوژیك برگی، عملكرد و اجزاء عملكرد كلزا در سطوح مختلف آبیاری
منابع مورد استفاده
چکیده به زبان انگلیسی