توضیحات کامل :

پاورپوینت مقدمات روش تحقیق درعلوم تربیتی

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 160

نام درس: مقدمات روش تحقیق درعلوم تربیتی

تعداد واحد درسی: 3واحد
نام منبع: روش تحقیق درروان شناسی وعلوم تربیتی

مولف: دکترعلی دلاور

 

فهرست مطالب

فصل اول

دانشجو در پایان این فصل باید بتواند:

1.بامنابعی که بشر برای حل مسائل بکار برده است ،آشناشود.

2.مراحل ومفروضات روش علمی را بیان کند.

3.دانش تجربی ونظری را بیان کند.

4.نظریه را تعریف کرده ، هدفها وویژگیهای آن را بیان کند.

فصل دوم

پس از مطالعه این فصل دانشجو باید:

1.تعریفی از تحقیق و ویژگیهای آن را بیان کند.

2.مراحل تحقیق را نام ببرد.

3. متغیر وانواع آنرا تعریف کند.

4.ملاحظات اخلاقی تحقیق را ذکر کند.

فصل سوم

پس از مطالعه این فصل دانشجو باید :

1. فعالیت های لازم برای انتخاب و بیان یک مسأله پژوهشی را بیان کند.

2. ضمن تعریف مسأله ، انواع ، نقش و ملاک های تدوین فرضیه را بیان کند.

فصل چهارم

پس از مطالعه این فصل دانشجو باید:

1. اهداف مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق را نام ببرد.

2. با منابع مقدماتی واصلی در حوزه آموزش وپرورش آشنا شود.

3. تدابیر لازم جهت استفاده از منابع را بداند.

فصل پنجم

پس از پایان فصل دانشجو باید:

1. جامعه پژوهشی را تعریف کند.

2. ضمن تعریف نمونه گیری ، انواع آن را بیان کند.

3. روشهای بر آورد حجم نمونه را بیان کند.

فصل ششم

پس از پایان این فصل دانشجو باید:

1. با ماهیت واهداف پژوهش تاریخی آشنا شود.

2. مراحل پژوهش تاریخی را نام ببرید.

3. منابع مدارک تاریخی را بشناسد.

فصل هفتم

پس از پایان این فصل دانشجو باید:

1. موارد استفاده تحقیق زمینه یابی را نام ببرد.

2. درباره تحقیق پرسشنامه ای توضیح دهد.

3. درباره تحقیق مصاحبه ای توضیح دهد.

فصل هشتم

دانشجو در پایان فصل باید :

1. ماهیت و ویژگیهای آزمایش و علیت رابیان کند.

2. مراحل تحقیق آزمایشی را نام ببرد.

3. ملاکهای اعتبار درونی و بیرونی را بداند.

فصل نهم

دانشجو پس از مطالعه این فصل باید:

1. ضمن تعریف طرح تحقیق ،ضرورت آنرا بیان کند.

2. انواع طرحهای شبه آزمایشی و آزمایشی را مشخص کند.

فصل دهم

در پایان این فصل دانشجو باید:

با انواع طرحهای گسترش یافته از طرحهای آزمایشی آشنا شود

فصل یازدهم

در پایان این فصل دانشجو باید :

با انواع طرحهای نیمه آزمایشی آشنا شود.

فصل دوازدهم

دانشجو پس از پایان این فصل باید:

با نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات آشنا شود.