توضیحات کامل :

کربن­هاي فعال، جاذب­هاي کربني ريز متخلخلي هستند که تاريخ آن­ها به 1600 سال قبل از ميلاد، هنگامي‏که مصريان از زغال چوب براي مقاصد پزشکي استفاده مي­کردند، مي­رسد. کربن فعال به عنوان يک جاذب داراي کاربردهاي مهم و حياتي مي­باشد. اين ماده از پيروليز مواد گياهي حاوي کربن توليد مي­شود و تحت عمليات فعال سازي قرار مي­گيرد. ضايعات پوسته پسته، ظرفيت تبادلي کاتيون خاک را افزايش مي‏دهد مطالعاتي که در زمينه بررسي اثرات استفاده از ضايعات دستگاه پوست کني پسته بر خصوصيات شيميايي و حاصل خيزي خاک صورت گرفت، مشخص کرد ضايعات پوسته پسته باعث افزايش ظرفيت تبادل کاتيوني و غلظت نيتروژن، فسفر، پتاسيم و ازت خاک مي­شوند. از هر 100 گرم پسته 52 گرم مربوط به مغز پسته و 48 گرم مربوط به پوسته پسته مي­باشد.