توضیحات کامل :

جزوه درسی دینامیک (همراه با حل تمرینات کتاب مریام) – شامل 153 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش

 

بخشی از متن:

دینامیک: شاخه ای از علم مکانیک که وضعیت تعادل و پایداری ذرات و اجسام را تحت تأثیر انواع بارهای وارده یا بدون در نظر گرفتن آنهادرحالت حرکت برعهده دارد.
تقسیم بندی دینامیک ( دیدگاه نیوتن):
سینتیک: بررسی وضعیت اجسام در اجسام در حال حرکت با در نظر گرفتن عوامل بوجود آورنده ی آن (جرم، شتاب، نیروهای خارجی و ....)
سینماتیک: علم بررسی وضعیت حرکت اجسام و ذرات بدون در نظر گرفتن عوامل به وجودآورنده حرکت.

 

فهرست مطالب:

فصل دوم

فصل سوم

تمرینات فصل پنجم

تمرینات فصل ششم